විහාරාධිපති මාහිමිවරු


දහම් පාසල සඳහා නවක සිසුන් බදවා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය


 


ජාතක කථා
༓ අපණ්ණක ජාතකය
༓ වණ්ණුපත ජාතකය
༓ සේරිවාණිජ ජාතකය
༓ චුල්ලසෙඨි ජාතකය
༓ තණ්ඩුල නාලි ජාතකය
༓ දේවධර්ම ජාතකය
༓ කට්ඨහාරී ජාතකය
༓ ගාමිණි ජාතකය
༓ මඛාදේව ජාතකය
༓ සුඛ විහාරි ජාතකය
༓ ලක්ඛණ මිග ජාතකය
༓ මාලුත ජාතකය
ධම්ම පදය
༓ යමක වග්ග
༓ අප්පමාද
༓ චිත්ත වග්ග
༓ පුප්ප වග්ග
༓ බාල වග්ග
༓ පණ්ඩිත වග්ග
༓ අරහන්ත වග්ග
༓ සහස්ස වග්ග
༓ පාප වග්ග
༓ ජරා වග්ග
༓ අත්ත වග්ග
༓ ලෝක වග්ග


"Please install Sinhala Unicode Fonts and Adobe Flash Player to view this web site properly. May Triple Gems be with you!Copyright © 2013 Sri Sudarshanaramaya temple, kiribathgoda . All rights reserved.